Privacy

Ons privacy beleid

't Schoonheidshuys vindt uw privacy belangrijk. Daarom hebben we alle zaken die te maken hebben met uw privacy voor u op een rij gezet in deze privacy verklaring. We proberen de uitleg zo eenvoudig mogelijk te houden, maar soms ontkomen we er niet aan om 

Schoonheidssalon 't Schoonheidshuys, gevestigd aan Smakheul 2, 4201GP, Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
't Schoonheidshuys
Smakheul 2
4201GP  Gorinchem

+31683048204
https://www.schoonheidshuys.nl
info@schoonheidshuys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
't Schoonheidshuys verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevensverzamelinf vindt plaast via de website of bij bezoek aan de salin. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel in correspondentie, telefonsich of bij een bezoek aan de salon (zie ook "Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken")

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken standaard geen bijzondere of gevoelige gegevens, tenzij deze  in specifieke gevallen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van ons vak, bijvoorbeeld omdat deze noodzakelijk vzijn oor behandelingen of producten c.q. de bijwerkingen daarvan. U moet dan vooral denken aan eventuele allergieën, maar ook zwangerschap.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
't Schoonheidshuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (maken van afspraken)
  • Om goederen en diensten aan u te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

Wij verdienen dus geen geld aan uw gegevens en hebben ook die intentie niet. De door ons bewaarde gegevens zijn altijd door u zelf aan ons aangeleverd en worden alleen gebruikt om onze diensten goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
't Schoonheidshuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
't Schoonheidshuys verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en 't Schoonheidshuys of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van de uitoefening van ons vak wordt in sommige gevallen overleg gepleegd met collega's in het land, waarbij huidkenmerken en detailopnames van uw huid worden gedeeld. Dit gebeurt echter altijd op dusdanige wijze dat uw privacy gewaarborgd is en altijd eerst in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
't Schoonheidshuys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, maar slechts tot doel hebben om het aantal bezoekers van onze websit te kunnen meten en welke pagina's van onze website worden bezocht. We gebruiken dus geen tracking cookies, advertetie cookies of social media cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen via de persoonlijke link in de afspraakbevestigingse-mails die wij sturen. Via deze persoonlijke link kunt u uw op de webserver digitaal bewaarde gegevens inzien of verwijderen. Indien u alle andere persoonlijke gegevens wilt verwijderen, dan kunt u hiervoor per mail een gespecificeerd verzoek indienen. En als u bij ons bent voor een behandeling kunt u natuurlijk altijd vragen of u uw klantenkaart mag inzien. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schoonheidshuys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 't Schoonheidshuys zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt natuurlijk ook langskomen, maar ook dan zullen wij vragen u te legitimeren. 

't Schoonheidshuys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
't Schoonheidshuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevensverkeer via de website is bijvoorbeeld versleuteld (SSL- certficaat, HTTPS). Als u het idee hebt dat uwgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidshuys.nl of bel ons op 06-83048204.