Maak een afspraak bij 't Schoonheidshuys

Maak een afspraak bij 't Schoonheidshuys

Onze voorwaarden en condities

't Schoonheidshuys hanteert algemene voorwaarden en condities, zoals hieronder beschreven. Lees de voorwaarde goed door, dan weet u precies wat u van ons en wij van u mogen verwachten. Deze voorwaarden beschrijven in algemene zin de verhouding tussen u - hierna te noemen 'client' - en 't Schoonheidshuys - hierna te noemen 'de schoonheidssalon'.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij aankomst van meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De schoonheidssalon beschikt over een apart privacybeleid. Deze is in te zien op de website van de schoonheidssalon.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is tevens niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen van producten die worden gebruikt voor de behandeling of worden verkocht aan de client. Client mag van de schoonheidssalon verwachten dat zij professioneel te werk gaat en client vooraf informeert over de werking en/of bijwerking van de behandeling en de bijhorende producten. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Ons privacy beleid

't Schoonheidshuys vindt uw privacy belangrijk. Daarom hebben we alle zaken die te maken hebben met uw privacy voor u op een rij gezet.

Schoonheidssalon 't Schoonheidshuys, gevestigd aan Smakheul 2, 4201GP, Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
't Schoonheidshuys
Smakheul 2
4201GP  Gorinchem

+31683048204
https://www.schoonheidshuys.nl
info@schoonheidshuys.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
't Schoonheidshuys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt, wij verzamelen geen gegevens via derden. De gegevensverzameling vindt plaats via de website of bij bezoek aan de salon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventueel andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel in correspondentie, telefonsich of bij een bezoek aan de salon (zie ook "Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken").

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken standaard geen bijzondere of gevoelige gegevens, tenzij deze in specifieke gevallen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van ons vak, bijvoorbeeld omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van behandelingen of gebruik van producten c.q. de bijwerkingen daarvan. U moet dan vooral denken aan eventuele allergieën, maar ook zwangerschap.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
't Schoonheidshuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (maken van afspraken)
  • Om goederen en diensten aan u te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

Wij verdienen dus geen geld aan uw gegevens en hebben ook die intentie niet. De door ons bewaarde gegevens zijn altijd door u zelf aan ons aangeleverd en worden alleen gebruikt om onze diensten goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
't Schoonheidshuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
't Schoonheidshuys verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en 't Schoonheidshuys of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In het kader van de uitoefening van ons vak wordt in sommige gevallen overleg gepleegd met collega's in het land, waarbij huidkenmerken en detailopnames van uw huid worden gedeeld. Dit gebeurt echter altijd op dusdanige wijze dat uw privacy gewaarborgd is en altijd eerst in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
't Schoonheidshuys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, maar slechts tot doel hebben om het aantal bezoekers van onze website te kunnen meten en welke pagina's worden bezocht. We gebruiken dus geen tracking cookies, advertentie cookies of social media cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen via de persoonlijke link in de afspraakbevestigingsmails die wij sturen. Via deze persoonlijke link kunt u uw op de webserver digitaal bewaarde gegevens inzien of verwijderen. Indien u alle andere persoonlijke gegevens wilt verwijderen, dan kunt u hiervoor per mail een gespecificeerd verzoek indienen. En als u bij ons bent voor een behandeling kunt u natuurlijk altijd vragen of u uw klantenkaart mag inzien. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schoonheidshuys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 't Schoonheidshuys zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt natuurlijk ook langskomen, maar ook dan zullen wij vragen of u zich kunt legitimeren. 

't Schoonheidshuys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
't Schoonheidshuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevensverkeer via de website is  versleuteld (SSL- certficaat, HTTPS). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidshuys.nl of bel ons op 06-83048204.